Erzincan Kültür Eğitim Vakfı - Vakıf Senedi

VAKFIN ADI:
Madde – 1)
Vakfın adı Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfıdır. Bu vakıf işbu senette “Vakıf” olarak anılacaktır. Kısa adi (EKEV)’dir.
VAKFIN MERKEZI ve SUBELERI:
Madde – 2)
Vakfın merkezi İstiklal Cad. No: 509 Tünel / İstanbul’dadır.
Ülke içinde ve dışında şubeler açabilir, irtibat büroları kurabilir, temsilcilikler açabilir.
Görev alanları ve yetkilerinin belirlenmesi Vakıf Mütevelli Heyetinin yetkisindedir.
VAKFIN AMACI:
Madde- 3)
Erzincan ili ve ilçeleriyle, köyleri başta olmak üzere diğer illerin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak,
fertlerin kabiliyetlerine uygun olarak eğitilmelerine meslek sahibi olmalarına öncülük etmek.
Erzincanlıların aralarında ve diğer yörelerle aralarındaki yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak,
tarihten gelen kültür değerlerini korumak,
özellikle eğitim çağındaki gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek,
dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak suretiyle
ülkemizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Bunun için;
a- Sosyal kültürel ve sağlık yönünden gelişmiş genç yetiştirmeye yardımcı olmak,
okul öncesi, ilköğretim, lise, meslek lisesi ve yüksek öğrenim tesisleri, kurumları, üniversite, enstitüleri kurmak, özel yurt ve kurslar açmak,
yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları vermek, yüksek öğrenim üstü akademik kariyer sahibi insanlar yetiştirmek.
b- Yetenekli fakat ihtiyaç sahibi ahlaklı ve çalışkan öğrencilere burs vermek.
c- Erzincan’da ve ülkemizin çeşitli illerinde öncelikle tarihi önem taşıyan mesleklerin, küçük sanayii ve el sanatlarının kurulmasını, gelişmesini sağlamak.
ç- Erzincan’da ve ülkemizin çeşitli illerinde sanayinin gelişmesine yardımcı olmak ve öncülük etmek.
d- Hayvancılık, tarım, turizm ve su ürünleri faaliyetlerinin geliştirilmesine ve veriminin artırılmasına destek olmak.
e- Kanuni izinler dahilinde Erzincan’da ve ülkemizin çeşitli illerinde ananevi ve ecdat yadigârı,
eserlerin ve ibadethanelerin tamir, idame, tenvir masraflarını karşılamak, yenilerini tesis etmek.
f- Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilimizle ilgili, gerekli çalışmaları yapmak,
tabii afetler sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpları telafi edici ve önleyici tedbirleri almak.
g- Yukarıda bahsi geçen konuları özelliklerini taşıyan ve bu yönde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
VAKFIN MALVARLIGI:
Madde- 4)
Vakfın kuruluş anındaki malvarlığı,
işbu vakıf resmi senedi sonunda isim ve adresleri yazılı kurucu üyeleri bir araya getirmek suretiyle tahsis etmiş oldukları 250.000.000(ikiyüzellibin) TL’dir.
VAKFIN FAALIYETLERI:
Madde- 5)
Vakıf 3. maddesindeki amacını gerçekleştirmek için her türlü kanuni faaliyette bulunmakla birlikte bu gaye doğrultusunda olmak kaydıyla yasal izinler dâhilinde
aşağıdaki çalışmaları da yapar.
a) Şubeler açabilir, tesis ve işletmeler kurabilir, işletebilir.
b) Her türlü sözleşme ve hukuki tasarruflar yapar.
c) Borç alıp verebilir.
ç) Taşınmaz mal alır, satar, kiralar, bunların üzerinde inşaatı yapar.
d) Bağış ve yârdim yapar.
e) Her türlü kıymetli evrak alabilir, hakları iktisap edebilir, satabilir, rehnedebilir.
f) Gayeye uygun özel toplantılar, yarışmalar, şenlikler ve şölenler tertipleyebilir, ödül verebilir.
g) Konusunda ihtisas sahibi olan kişilerden ve çevrelerden yararlanır.
h) Üniversite, fakülte, okul, dershane, kurs gibi eğitim merkezleri, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri, huzurevleri, hastane sağlık merkezleri açar.
ı) Kanuni şartlar yerine getirilerek her türlü basılı, sesli, görüntülü yayınları yapmak ve yaptırmak, matbaa, video, sinema, televizyon merkezleri kurmak.
i) Erzincan ili ve ilçeleriyle, köyleri başta olmak üzere diğer illerin kültür, sanat, ticaret ve sanayi yönünden gelişmesini sağlamak amacı ile her türlü etütleri yapmak,
bunların gerçekleşmesi için çalışmaları sürdürmek, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak
Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre vakıf hakkındaki tüzüğün 36. maddesindeki sınırlamalar nazara alınarak
şirketler kurmak, fabrikalar açmak, ortaklıklara iştirak etmek, iktisadi, ticari, sanayi kuruluşlara ortak olmak, kendine ait kuruluşlara ortak almak
vakfın faaliyetleri arasındadır. VAKFIN ORGANLARI :
A. GENEL KURUL
B. MÜTEVELLI HEYETI
C. DENETLEME KURULU
A. GENEL KURUL:
Madde- 7)
Genel kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
a. Kurucu Üyeler: Vakfın kurulusunda ayni veya nakdi bağışta bulunan ve ekli listede isimleri belirtilen gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder.
b. Normal Üyeler: Vakfın kurulusundan sonra mütevelli heyetin belirleyeceği şartlara uyarak önemli miktarda bağışta bulunan veya
olağanüstü hizmeti geçen gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.
c. Tabii Üyeler: Mütevelli heyetçe belirlenen usuller dairesinde seçilen Erzincan ve yöresine hizmeti geçen devlet adamları,
üst düzey kamu yöneticileri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler vakfın tabii üyesidir
d. Şeref Üyeleri: Mütevelli heyetçe seçilen ülkemize, vakfımıza Erzincan ve yöresine üstün hizmeti geçen kişiler vakfın şeref üyeleridir.
Fikri planda vakfa hizmet eden ve kamu görevinde bulunan üst düzey yöneticiler Vakfa aidat ödemezler.
Aynı şekilde tabii üyeler ve şeref üyeleri de aidat ödemeyecekleri gibi bunların oy kullanma sıfatları bulunmamaktadır.
Bu maddelerin (a)ve(b) bentlerinde belirlenen genel kurul üyeleri üye oldukları tarihten itibaren
üç ay içinde vefatları halinde kendi yerlerine genel kurul üyeliği yapacak üç kişinin adını kapalı zarfla Vakfa bildirirler.
Bu üç ad, veren kişi tarafından her zaman değiştirilebilir.
Kurucu üyenin ayrılışı veya üyelik durumunun kaldırılması yani vakfın amaçları dışında hareket etmeyenler için uygulanır.
Üç kişi arasından mütevelli heyetçe seçilecek bir kişi genel kurul kurucular heyeti üyesidir.
GENEL KURULUN GÖREV ve YETKILERI:
1- Vakfın en yetkili organı olarak vakıf gayesinin gerçekleştirilmesine çalışmak,
idaresini yönlendirmek, mütevelli heyetin sunduğu vakfa ve vakfa bağlı diğer kurum ve kuruluşların bütçelerini onaylamak.
2- Mütevelli heyeti seçmek ve görevden almak.
3- Vakıf yönetiminin gözetim ve denetimini yapmak. 4- Mütevelli heyetçe teklif edilecek tüzük ve yönetmelikleri onaylamak.
5- Mütevelli heyetin faaliyet raporlarını ve hesap durumlarını görüşüp karara bağlamak. 6- Vakıf denetleme kurulunu seçmek, kısmen veya tamamen görevden almak, murakabe raporlarını görüşüp karara bağlamak.
7- Lüzumu halinde vakıf senedinde değişiklik yapmak, vakfın feshine veya tasfiyesine karar vermek.
GENEL KURULUN ISLEYISI:
1- Genel kurul yılda en az bir kere toplanır.
2- Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
Toplantıda nisap temin edilmediği takdirde toplantı bir sonraki tarihe ertelenir.
Belirlenen tarihler üyelere iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
İkinci toplantıda nisap temin edilemezse, toplantı nisap aranmaksızın katılan üyelerce yapılır. 3- Genel kurulda o toplantıya mahsus olmak üzere vakıf genel kurulunun seçeceği bir divan başkanı, bir divan vekili ve iki kâtip üye genel kurulu yönetir.
B. MÜTEVELLI HEYETI:
Madde- 8) 1- Genel kurulca ekseriyeti kurucu üyelerden olmak üzere seçilecek en az (7) kişiden teşekkül eder.
Bu sayı genel kurul kararı ile artırılabilir.
Ayrıca asil üye sayısı kadar ayni usulle yedek üye seçilir.
Görev süresi asgari iki yıldır. Bu süre gerektiğinde genel kurul kararı ile artırılabilir.
Hesapları genel kurulca ibra edilmeyen mütevelli heyet üyelerinin görevlerine son verilir.
Mütevelli heyet ihtiyaç duyması halinde kendi içerisindeki üyeleri arasından (5) kişilik bir icra kurulu oluşturabilir.
2- Mütevelli heyet, ilk toplantısında üyelerden birini 2/3 çogunlukla mütevelli heyet başkanlığına seçer.
İlk turda bunun mümkün olmaması halinde üçüncü turda salt çoğunlukla seçilir.
Mütevelli heyet başkanı ayni zamanda vakıf hükmü şahsiyetinin de başkanı ve kanuni temsilcisidir.
Ayrıca başkanın teklifi ile iki başkan vekili bir muhasip üye seçilir
3- Mütevelli heyet üyelerinden mazeretsiz olarak arka arkaya (3) defa toplantıya üye 2/3 çoğunlukla mütevelli heyetçe müstafi sayılır.
Normal vakıf üyeliği devam eder. Mütevelli heyetteki boşluk ayrılan üyeliğin niteliğine göre yedek üyeler arasından doldurulur.
MÜTEVELLI HEYETIN GÖREVLERI:
1- Vakfın gayesini gerçekleştirmek için gereken bilumum çalışmaları yapmak ve vakfı yönetmek.
2- Üyelerin aidatlarını tespit etmek, vakfa gelir sağlayıcı teklifte bulunmak
3- Vakıf gayesinin tahakkukuna mani faaliyette bulundukları tespit edilenlerin üyeliğine son verebilmek üzere genel kurula sunmak.
4- Gerekli gördüğü alanlarda yönetmelikler yapmak.
5- Gerek görüldüğü hallerde mevzuata uygun olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak,
temsilcilikler tayin etmek, bunların çalışma şekillerini bir yönetmelikle tespit etmek.
6- Yüksek istiare kurulu ve ihtisas kuralları oluşturmak, bunların çalışma faaliyetlerini hazırlamak, programlarını denetleme ve değerlendirmek.
7- Vakıf için lüzumlu elemanları almak, bunların yetki ve sorumluluklarını, ücretlerini tayin etmek, diğer hususları görüşüp karara bağlamak
8- Vakıf bütçesini her yıl (1) ile (31) Aralık tarihleri arasında hazırlamak,
uygulamak, vakfın çalışması ve gelişmesi için her türlü tasarrufu ve gerekli harcamaları yapmak.
9- Yılda en az bir kere olmak üzere genel kurulu toplantıya çağırmak.
10- Türk Medeni Kanununa göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzüğün
36. maddesindeki kayıtlar nazara alınarak, vakfın gayrimenkul ve menkul mallarını amaçlarına uygun olarak tahsis etmek,
gerektiğinde bunları satmak, istikraz yolu ile ipotek veya rehin etmek.
11- Vakfın gayesine uygun olarak, gelir sağlamak amacı ile kuracağı bütün kurum,
kuruluş ve tesisleri yönetmek, bunlarla ilgili yönetmelikler hazırlamak, gerektiğinde genel kurula sunmak,
genel kurulca kabul edilen bu yönetmelikler doğrultusunda bunların yönetim şekillerini oluşturmak, yöneticilerini tayin etmek,
bunların varsa diğer gelir tekliflerini, sarf seklini ve bütçelerini kabul etmek veyahut değiştirerek kabul etmek (onaylamak) gerek gördüğünde görevlerine son vermek.
VAKFIN GELIRLERININ SARFI :
Madde- 9)
Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. maddesinde sınırlanan yönetim,
idare masrafları ve vakfın gelirini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan
vakıf gelirlerinin en az % 80’ini vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.
C. DENETLEME KURULU:
Madde- 10)
Genel kurul kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği (3) üyeden teşekkül eder.
Denetleme kurulu mütevelli heyetini mali ve idari yönden denetleyerek, istişare nitelikteki raporunu
her yıl en geç aralık ayinin (1)’ine kadar bir suretini mütevelli heyet başkanlığına verir.
Genel kurulda faaliyet raporlarının okunmasından sonra, denetleme kurulu raporları da okunur.
Genel kurul bilgilendirilmiş olur. VAKFIN GELIRLERI:
Madde- 11)
Vakfın gelir kaynakları şunlardır :
a- Vakıf kurucularından kuruluşta ortaya konulan vakfa tahsis edilen ayni ve nakdi teberrular.
b- Vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlar.
c- Üye aidatları.
ç- Vakfa ait menkul, gayri menkullerin gelirleri ile, vakıfla ilgili diğer tesis, işletme ve faaliyetlerden elde edilen gelirler.
d- Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün
36. maddesindeki kayıtlar yerine getirilmek kaydı ile menkul ve gayri menkullerin alimi, satımı ile kiralardan elde edilen gelirler.
e- Mevzuata uygun her çeşit diğer gelirler.
VAKFIN FESHI, DAĞITILMASI ve TASFIYESI :
Madde-12)
a- Vakfın feshi ve tasfiyesi genel kurulun 4 / 5 çoğunlukla vereceği kararla olur.
b- Vakfın gayesinin gerçekleşmesi imkânsız hale gelirse vakıf kendiliğinden dağılmış sayılır.
Bu durumda Mütevelli Heyet veya Vakıflar Genel Müdürlüğü dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek keyfiyetin sicile tescilini ister. c- Vakfın gayesi kanuna, ahlaka ve adaba aykırı hale gelir ve Türk Medeni Kanununun
74. maddesinin 2. fıkrası hükmüne girdiği takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğü vakfın dağılmasa için yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eder.
d- Vakfın feshi ve tasfiyesi halinde vakfın her türlü mal varlığı ve hakları ayni gayeler için kurulmuş
başka bir vakfa veya uygun görülen bir hayır kurumuna devredilebilir.
Kanuni sona erme hallerinde ise yine vakfın mal varlığı veya hakları
aynı gaye ile kurulmuş başka bir vakfa veya hayır kurumuna mütevelli heyetin teklifi ve genel kurulun kararı ile devredilebilir.
GEÇICI MADDELER:
Madde 1:
Vakfın geçici mütevelli heyeti aşağıda isimleri bulunan kişilerden seçilmiştir.
1- Ali COSKUN
2- Sabri AKIN
3- Av. Kadir KARTAL
4- Zikri AKIN
5- Yılmaz ÇETIN
6- Necati GÜLTEPE
7- Şerif BEKAR
Bu geçici mütevelli heyeti vakfın teşekkülü ve tescil formalitelerini takiben esas
mütevelli heyet teşekkül edinceye kadar meşkûr heyete tanınan yetkilerle faaliyetlerde bulunur.
Vakfın teşekkülü ve vakıf senedinin tescilinin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı içinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Genel kurul, bu vakıf senedindeki esaslara göre vakfın organlarını seçer.
Madde 2:
İlk genel kurul toplantısında,
o tarihe kadar geçici Mütevelli Heyet tarafından kurucu üye sıfatı verilmesi uygun görülen gerçek ve
tüzel kişiler ve 7. Maddedeki nitelikleri belirlenen üyelere genel kurulun tasdikine sunulur.
Madde 3:
Vakfın ilk geçici murakabe heyeti aşağıda isimleri yazılı bulunan kişilerden seçilmiştir.
1- Sadik AGCA
2- Dr. Özer ODABASI
3- K. Mutlu GÜRSES
Bu geçici murakabe heyeti vakfın teşekkül ve tescil formalitelerini takiben
esas murakabe heyeti teşekkül edinceye kadar meşkûr heyete tanınan yetkilerle faaliyette bulunur.